INVENTARISATIE

Landschap

Landgoed De Hulst vormt landschappelijk met haar 10,5 ha opgaand bos , 0,70 ha tuinen en 5,5 ha hellinggraslanden een duidelijke eenheid. De uitgesproken centrale positie van het landhuis met daar recht voor de bronvijver is in deze ook zeer beeldbepalend. Voor degenen die de historie van het landgoed niet kennen vormt de boerderij aan de Bentheimerstraat wellicht een vreemd element in het geheel. Echter, deze met riet gedekte boerderij vervulde in vroeger tijden een belangrijke functie ten behoeve van veehouderij en stalling van materieel en transportmiddelen. Het huidige lanenpatroon laat nog duidelijk het verband zien in de wisselwerking tussen landhuis en boerderij.

Vanwege hun hellende karakter en extensieve gebruik kunnen de op het zuiden gelegen weidegronden als zeer belevingsvol beschouwd worden.

Het opgaande bos heeft veelal een gemengd loof- en naaldhoutkarakter. Het westelijke bos heeft bovendien een bovengemiddeld stamtal vanwege intensieve kapwerkzaamheden in WO II (mond. med. Welhuis, Oldenzaal). De plaatselijk abundant aanwezige hulst zorgt voor een enigszins "gevuld" winterbeeld maar verschaft het bos eveneens een zekere somberheid.

Voorheen (voor 1940) was het landgoed aanzienlijk groter en strekte zich noordwaarts uit over de essen voorbij het mariakapelletje. Momenteel is er geen akkergrond meer in bezit en dat is vanuit de landschappelijke gelaagdheid c.q. diversiteit van de biotoop gezien een gemis.