INVENTARISATIE

Fauna-indicatie

In het kader van dit onderzoek is tevens aandacht geschonken aan de voorkomende fauna op het landgoed. Tijdens het geologisch en botanisch veldwerk werd al snel duidelijk dat het landgoed momenteel van geringe betekenis is voor de fauna. Vanwege het relatief hoge percentage dood hout is de grote bonte specht wel goed vertegenwoordigd. Ook de groene specht is waargenomen. In de toppen van douglassen en fijnsparren werden enkele keren goudhaantjes gehoord. Voorts zijn waargenomen: buizerd, blauwe reiger, bosuil en de algemeen voorkomende zangers als fitis, tuinfluiter en boomklever. Vanwege het gebrek aan besdragend (doorn)struweel in en langs de bosgebieden is er overigens weinig fourage -en nestgelegenheid voor (zang)vogels.

Voor kleine zoogdieren en 'haarwild' is er weinig dekking. Op de Tankenbergweg werd in juli een waarneming van een wezel gedaan. In het verleden is hier ook de hazelworm aangetroffen. Het stille oostelijke bos fungeert als refugiumgebied voor enkele reeën.

De scherpe overgang tussen bos en weidegronden, waarbij de zoom ontbreekt, is voor dagvlinders ongunstig. In potentie is het landgoed waardevol voor amfibiën. Er zijn overigens geen zeldzame fauna-waarnemingen bekend vanuit het verleden [mond. med. Hr. Welhuis sr., voormalig beheerder De Hulst].


Het oostelijk bosgedeelte vormt een belangrijk refugium voor de reeënpopulatie op de Tankenberg.