TOEKOMST

Beekherstel

De huidige bermbeek langs de Bentheimerstraat ligt momenteel zodanig diep onder het maaiveld, dat naast het overtollige oppervlaktewater ook het -voor botanische ontwikkeling belangrijke - kwelwater wordt afgevoerd. Vanwege het grote verhang gaat de afvoer bovendien in hoog tempo. Het is om die reden zaak deze watergang sterk te verontdiepen tot ca. 30 cm -/- mv. Op deze wijze behoud ze de functie van het afvoeren van (relatief beladen) afstromend water afkomstig van de provinciale weg en het aanliggende fietspad, maar wordt voorkomen dat het water uit de stuwwalflank wordt "weggezogen". Deze maatregel zal in overleg met de Provincie Overijssel [wegbeheerder] en het waterschap Vechtstromen uitgevoerd moeten worden.

Uit de inventarisatie van de historische hydrologische situatie is gebleken dat het landgoed De Hulst het brongebied herbergde van de voormalige fonteinbeek. Alhoewel het gebied de afgelopen decennia, met name door de aanleg van de diep gelegen bermbeek langs de Bentheimerstraat, sterk is verdroogd zijn er nog reële mogelijkheden om op het landgoed beekherstel te realiseren. Enerzijds kan dit met de momenteel dikwijls droogvallende beek langs de Tankenbergstraat door gebruikmaking van plaatselijke opdamming m.b.v. stortsteen. Er ontstaat zo een getrapt beekprofiel met meerdere, waterhoudende gedeelten. De andere mogelijkheid voor beekherstel is gerelateerd aan de bronvijver. Het surplus vloeit momenteel rechtstreeks naar de bermbeek. Een afbuiging hoger in het talud richting ruïneboerderij zal er voor zorgen dat het bronwater langer in het gebied blijft, zichtbaar stromend water oplevert en een gewenste vernatting teweeg brengt.


Diep ingesleten, permanent watervoerende bermbeek langs de Bentheimerstraat. Vanwege het grote verval is er sprake van een snelle waterafvoer die het landgoed sterk ontwatert.