TOEKOMST

Versterking economische basis

De financiering van met name de periodieke kosten van buitenplaatsen en landgoederen is heden ten dage een moeilijke zaak. De "oude rijkdom" is niet meer, terwijl we de cultuurhistorische landschappelijke en ecologische kwaliteiten willen behouden of zelfs versterken. Van de oorspronkelijke 28 hectare die de Hulst groot was is nog maar 16 hectare over. Sinds de tweede wereldoorlog is een gestage achteruitgang waarneembaar. Om ervoor te zorgen dat de Hulst, als enige overgebleven buitenplaats van Oldenzaal, behouden blijft is een economisch perspectief noodzakelijk. Een passende economische drager voor De Hulst moet een duurzame opbrengst genereren ten gunste van behoud en ontwikkeling van de buitenplaats als eenheid.

Een mogelijke dekking van de kosten zijn subsidies van de nationale overheden en de Europese Unie. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat subsidies per definitie slechts gedeeltelijk kostendekkend zijn, aangezien zij bedoeld zijn als een bijdrage van de overheid aan een particulier initiatief. Daarnaast zijn subsidies onvoorspelbaar omdat de verdeling van gemeenschapsmiddelen en de voorwaarden van toekenning daarvan politieke kwesties zijn die regelmatig opnieuw en met wisselende uitkomst worden bediscussieerd. Er kan globaal worden gesteld dat er voor sommige mogelijke projecten op De Hulst ( en ook voor beheer) subsidiemogelijkheden zijn , die als 'steun in de rug' interessant kunnen zijn, maar geen duurzame bruikbare economische drager vormen waarop ook in de toekomst kan worden gerekend. Dit betekent dat er op de buitenplaats zelf een duurzame economische drager zal moeten komen die de gewenste ontwikkelingen mogelijk maakt en die tevens voor een duurzaam beheer garant kan staan. Nieuwbouw met een woonfunctie op de locatie van de voormalige nutstuinen is deze voorgestelde optie. Vanzelfsprekend zal de voorgestelde nieuwbouw aan strikte voorwaarden moeten voldoen zodat dit naadloos in het geheel kan worden ingepast. Instanties als het Oversticht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hierbij betrokken. Vanuit deze nieuwe functie wordt dan blijvend een passend jaarlijks renedement gerealiseerd. Op deze wijze zal herstel van de buitenplaats worden bekostigd en zijn de nieuwe ontwikkelingen zoals de versterking van natuurontwikkeling, verbetering van de waterhuishouding en recreatieve openstelling mogelijk.

Op deze wijze kan de garantie worden gegeven dat ook toekomstige generaties Oldenzalers van de Hulst kunnen blijven genieten.