Herstel plannen

Herstelplannen
Samen met de gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en vele andere instanties is er gewerkt aan de herstelplannen voor het landgoed. Er is inmiddels begonnen met de aanleg en herstel van de wandelpaden en de omvorming van de bospercelen van productiebos naar belevingsbos.
Delen van de lanen zijn tevens opnieuw ingeplant en voorbereidingen voor verdere werkzaamheden zijn gestart.
landgoed herstelplan
Cultuurhistorie
De cultuurhistorische waardevolle structuren en elementen worden hersteld en door passend beheer in stand gehouden. Dit betreft voornamelijk de hoofdlanenstructuur, het padenpatroon en de sieraanleg rondom het huis.
Het is de bedoeling de Springertuin rondom het huis en de meestertuin aan de zuidkant van de buitenplaats de komende jaren verder te herstellen en haar oorspronkelijke karakter terug te geven. Verder is het van belang het karakter van open en besloten ruimtes te behouden c.q. te versterken.
De buitenplaats is gerangschikt als Rijksmonument. Het bestaande landhuis is in de afgelopen jaren hersteld en blijft in zijn oorspronkelijk ontwerp gehandhaafd.
De oude boerderij die inmiddels een ruime is geworden wordt gesloopt.

Natuur en landschap
Aan de zuidzijde van het landgoed is een bronvijver waar zuiver kwelwater aan de oppervlakte komt. Een betere opvang en begeleiding van deze waterstromen is gewenst. Dit gaat samen met het herstel van de historische Fonteinbeek en het behoud van de weiden als soortenrijke graslanden. Het verbeteren van de structuur van de bossen zorgt voor verhoging van de natuurwaarden en doet tegelijkertijd recht aan het historische karakter en de beleving van de parkbossen. De bossen aan de westzijde worden omgevormd van productiebos naar belevingsbos met Arboretumachtig gehalte. Door de oudste boskern als stiltebos te bestemmen wordt deze optimaal beschermd en ontstaat een refugium voor de fauna.
Een te herstellen, omsloten rogge-akker aan de noordzijde van de Hulst versterkt nog de ecologische verbindingen, benadrukt de historische connectie tussen het landhuis en de Mariakapel aan de Tankenbergstraat, voegt een nieuw milieu toe aan de buitenplaats en is tegelijkertijd een (voor de bezoeker goed herkenbare) verwijzing naar het oorspronkelijke agrarische karakter van de Hulst.

Water
De kansen voor het versterken van de waterbeleving en de kwaliteit van de openbare ruimte worden benut dor water te gebruiken als versterkend element.
Op het gebied van de waterhuishouding worden vele maatregelen voorgesteld.
Het gebied is momenteel sterk verdroogd en adequate maatregelen zijn noodzakelijk.
In het laagst gelegen westelijk gedeelte van de Hulst wil het waterschap Vechtstromen een retentiegebied aanleggen. Het waterschap kan hier meerdere doelstellingen realiseren. Midden door dit retentiegebied komt een verhoogd wandelgebied te liggen.
Besef en beleving van water, een aspect dat eeuwenlang belangrijk was in het gebied van de buitenplaats wordt zo opnieuw ervaren.
De bestaande sloten zullen worden aangepast zodat het water langer in het gebied wordt vastgehouden.
De historische beekloop, de Fonteinbeek, die in vroegere tijden de stadsgrachten voedde wordt in ere hersteld. De bronvijver wordt uitgediept en weer duidelijk zichtbaar en beleefbaar.
Door aanpassing en ontkoppeling van de bermsloten wordt straks voorkomen dat schoon water dat van de Tankenberg komt rechtstreeks in het gemeentelijke riool loopt maar op natuurlijke wijze wordt opgevangen en geborgen.

Recreatie – Educatie
Bij de uitvoering van de plannen wordt de Hulst straks toegankelijk voor wandelaars en natuurliefhebbers. Een stukje oud Oldenzaal wordt in ere hersteld en de maatregelen versterken de oostelijke entree en het uitloopgebied van de stad. Er komen meerdere ingangen voor het park en er ontstaat een compleet wandelnetwerk.
Het gebied wordt tevens een “stepping stone” voor recreanten naar het achterliggende gebied van de Tankenberg en het Nationaal Landschap Noordoost Twente.
Zowel de natuurweiden, het water en de bossen op de buitenplaats zijn uitstekend geschikt om te bepruiken voor natuureducatie ten behoeve van het Oldenzaal onderwijs. Er is volop gelegenheid om hiervan gebruikt te maken en dit alles ooo een steenworp afstand van de onderwijsinstellingen.
Tevens is er gelegenheid voor Oldenzaalse clubs en verengingen om op de buitenplaats passende activiteiten te organiseren.

Economische drager en duurzaamheid
In vroegere tijden was de textielindustrie de economische basis van de buitenplaats. Met de teloorgang van de textielindustrie is ook het verval van de buitenplaats ingezet. Het ontbreken van een economische drager op de buitenplaats zelf is een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van de Hulst.
Een nieuwe duurzame economische drager is een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van de buitenplaats. Deze economische drager is gevonden in de vorm van nieuwbouw met een woonfunctie op de plek van de voormalige nutstuinen. Alle betrokken instanties en deskundigen zijn het inmiddels eens over de omvhttps://www.landgoeddehulst.nl/wp-admin/post.php?post=504&action=edit#ang en verschijningsvorm van de nieuwbouw.
Uit de opbrengsten van het nieuwe rood worden de maatregelen gefinancierd die de buitenplaats weer nieuw elan moeten geven. De jaarlijkse erfpacht inkomsten zorgen voor een inkomstenbron die garant staat voor een duurzaam, gedegen en veilig beheer van het gebied. Er dreigt geen verdergaande versnippering meer van het geheel en het gebied blijft als eenheid behouden voor de lange termijn en volgende generaties.