Waterschap Vechtstromen

Het Waterschap Vechtstromen is betrokken bij het herstel van de waterhuishouding op het landgoed. De werkzaamheden op Landgoed De Hulst in Oldenzaal zijn onderdeel van het project ‘Watercollectief Twente’.
Op het landgoed wordt gewerkt aan het herstel van een oude bron op het landgoed en de aanleg van een ondiepe beekloop om regenwater vertraagd af te voeren. Deze beek komt op het historische tracé te liggen van de vroegere “Fonteinbeek” die de stadsgrachten voedden van de vestingstad Oldenzaal. Ook wordt getracht wateroverlast in de naastgelegen woonwijk bij hoosbuien te verminderen door het water langer vast te houden. In het laagst gelegen westelijk gelegen gedeelte van de Hulst wordt een retentiegebied aangelegd. In het retentiegebied komt een verhoogd wandelpad te liggen.

Met dit project wordt gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding in het gebied. Het Waterschap wil met de maatregelen diverse doelstellingen bereiken, zoals herstel van beken, het zichtbaarder en meer beleefbaar maken van het water en de waterhuishouding in het gebied verbeteren.

Partners
In dit project werken diverse partners zoals Waterschap Vechtstromen, de Bosgroepen en de gemeente Oldenzaal samen, met financiële steun van Provincie Overijssel.
Naar verwachting starten de watermaatregelen eind 2021.