Verlevendigen en verstevigen

 

Om te komen tot een ombuiging van de negatieve spiraal waarin Landgoed de Hulst zich al sinds de jaren zeventig bevindt, is een ontwikkelingsvisie gemaakt en zijn er verschillende aanbevelingen gedaan.

Ons doel is om het landgoed weer zo levendig en aantrekkelijk mogelijk te maken voor flora, fauna, bewoners en recreanten. De Hulst zal een interessant onderdeel gaan uitmaken van het recreatieve netwerk rondom Oldenzaal. Allereerst zullen wandelpaden opnieuw worden opengesteld voor publiek en het padennet zal worden aangesloten op de externe wandelroutes. Verder zullen de belevingswaarde en verblijfskwaliteit van de buitenplaats voor de wandelaar door afwisselende en aantrekkelijke elementen worden verbeterd. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van een attractieve en decoratieve beplanting langs de wandelpaden en aan het stimuleren van interessante fauna, zoals zangvogels of bijzondere soorten weidevee.

Behalve wandelaars zullen ook andere groepen recreanten worden aangetrokken, bijvoorbeeld door excursies in het park te organiseren met als onderwerpen o.m. cultuurhistorische aspecten (vroegere bewoners van de buitenplaats, tuinhistorische speurtocht, etc.) of natuur(-ontwikkeling). Hiernaast valt te denken aan kleinschalige evenementen, die aanhaken op de kwaliteiten en mogelijkheden van De Hulst en op deze wijze de verbondenheid van de Oldenzalers met de Hulst verlevendigen en verstevigen (zoals bijvoorbeeld een tentoonstelling in de rozentuin, openluchtconcert of theater, een culinair evenement, een jeugdwerkproject in het kader van natuurontwikkeling en andere educatieve mogelijkheden).

Er zijn verschillende aandachtspunten vastgesteld voor de verschillende onderdelen van het landgoed:

 

Weidegronden

 • Omvormen weidegronden tot vochtige/natte natuur, met daaraan gekoppeld introductie duurzaam maaibeheer
 • Huidige bermbeek langs de Bentheimerstraat minimaliseren tot greppel
 • Meer zichtbaar (stromend) water, realisatie belevingsvol schraalland-landschap
 • Realisatie beperkt retentiegebied in de westelijke weide
 • Algehele stijging van het grondwaterniveau en herstel van de waterhuishouding

 

Bossen

 • Ontwikkeling van gradiënten natuur op grensgebied weide en bosgebied
 • Integratie aanwezige cultuurwaarden (aanleg Springer) met te introduceren natuurontwikkeling
 • Getrapte aanleg “rietebeek” Tankenbergweg zodat water visueel en vertraagd gebied verlaat
 • Lanen vitaliseren/vrijstellen
 • Herintroductie van bosbeheer op basis van gestelde natuurdoeltypen per deelgebied

 

Recreatief medegebruik

 • Toegankelijk maken van westelijk landgoedgedeelte voor wandelpubliek
 • Stimulering kleinschalige en passende publieksevenementen
 • Landgoed gebruiken voor natuureducatie t.b.v. Oldenzaalse basisscholen. Onderstaande tekening – herstelplan toont onder andere het nieuwe wandelgebied, de ingangen van het park, de herstelde beekloop, het retentiegebied en de locatie van de nieuwbouw.

Inmiddels is er een start gemaakt met de landgoedherstel werkzaamheden en zijn bospercelen gedund en delen van het lanenstelsel vervangen. Met de aanleg van de wandelpaden is begonnen..

 

Onderstaande tekening – herstelplan toont onder andere:
 • het nieuwe wandelgebied
 • de nieuwe toegangspoorten van het park
 • de locatie van de nieuwbouw
 • de herstelde beekloop (de vroegere Fonteinenbeek)
 • de bronvijver
 • het retentiegebied
De voormalige boerderij aan de Bentheimerstraat zal worden gesloopt.