Toekomst

Verlevendigen en verstevigen

Al geruime tijd wordt er hard gewerkt om landgoed de Hulst een duurzame toekomst te geven. In goede samenwerking met o.a. de gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Waterschap Vechtstromen.

Alle herstelplannen die onlangs zijn uitgevoerd en die momenteel in uitvoering zijn of op korte termijn worden uitgevoerd staan in het teken van de duurzame instandhouding van het landgoed. 

Het doel is om het landgoed weer levendig en aantrekkelijk te maken voor flora, fauna, omwonenden, bewoners en wandelaar

Op het landgoed zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd of in uitvoering:

Weidegronden

 • De weidegronden aan de zuidzijde van het landgoed zijn omgevormd tot vochtige/natte natuur, met daaraan gekoppeld de introductie van duurzaam maaibeheer
 • De bronvijver ten zuiden van het landhuis is hersteld
 • Er is meer zichtbaar (stromend) water, mede door het weer zichtbaar maken van de voormalige Fonteinbeek
 • De westelijke weide is omgevormd tot een retentieweide. Het water van de Fonteinbeek evenals het water van het landgoed en het achterliggende gebied wordt via deze retentieweide langzamer afgevoerd
 • De waterhuishouding in het gebied en het grondwaterniveau¬†wordt door diverse maatregelen sterk verbeterd

Bossen

 • De bosgedeelten op het landgoed zijn omgevormd van productiebos naar belevingsbos
 • Nieuwe aanplant, meer diversiteit in soorten en aandacht voor klimaatbestendige bomen.
 • Behoud en integratie van de aanwezige cultuurwaarden (aanleg structuur Leonard Springer) met nieuw te introduceren natuurontwikkeling
 • Verbetering, herstel en vernieuwing van de lanen en laanstructuur
 • Herintroductie van bosbeheer op basis van gestelde natuurdoeltypen per deelgebied. Verhoging belevingswaarde, variatie, klimaatbestendigheid etc.

Recreatief medegebruik

 • Toegankelijk maken van het westelijk landgoedgedeelte voor wandelaars
 • Educatieve rondleidingen en lezingen met als onderwerpen o.a. cultuurhistorische aspecten (Leonard Springer, Karel Muller, Gelderman) of natuur onderwerpen (flora, fauna, landschap, dendrologie)
 • Kleinschalige en passende evenementen, die aanhaken op de kwaliteiten en mogelijkheden van de Hulst en op deze wijze de verbondenheid van de Oldenzalers met de Hulst verlevendigen en verstevigen (zoals bijvoorbeeld een openluchtconcert of theatervoorstelling, een culinair evenement en activiteiten in het kader van natuurontwikkeling)