Herstelplannen voor de Hulst

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de herstelplannen vaste vormen te geven. Momenteel zijn de plannen zover dat tot uitvoering over gegaan gaat worden. Wat gaat er gebeuren?

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische waardevolle structuren en elementen worden hersteld en door passend beheer in stand gehouden. Dit betreft de hoofdlanenstructuur, het padenpatroon en de sieraanleg rondom het huis. Het is de bedoeling de Springertuin rondom het huis en de heestertuin aan de zuidkant van de buitenplaats verder te herstellen en haar oorspronkelijke karakter terug te geven. Het karakter van open en besloten ruimtes blijft behouden evenals het typerende grondgebruik tussen hoger en lager gelegen gronden. Het gehele gebied van de Hulst is een rijksmonument. Het bestaande landhuis is in de afgelopen jaren hersteld en blijft in zijn oorspronkelijke ontwerp gehandhaafd. De oude boerderij wordt niet herbouwd maar het bouwvolume hiervan gaat op in de nieuwbouw die plaats zal vinden op de plek van de voormalige nutstuinen. De omgeving van de boerderij wordt bij het park betrokken en een (klein) deel van de ruïne zal worden ingepast in de omgeving als blijvende herinnering.

Natuur en landschap

In het zuidelijke deel van de buitenplaats, recht voor het landhuis, komt zuiver kwelwater aan de oppervlakte. De bronvijver zal worden hersteld en weer zichtbaar worden gemaakt. Dit gaat samen met het herstel van de historische Fonteinbeek en het behoud van de weiden als soortenrijke graslanden. De bossen aan de westzijde worden omgevormd van productiebos naar belevingsbos met Arboretumachtig gehalte. De oudste boskern wordt bestemd als stiltebos zodat deze optimaal beschermd wordt en er een refugium ontstaat voor de fauna. De akker aan de noordzijde wordt hersteld evenals de historische connectie van het landhuis met de Mariakapel.

Water

In het laagst gelegen westelijk gelegen gedeelte van de Hulst gaat het waterschap Vechtstromen een retentiegebied aanleggen. Het waterschap kan hier meerdere doelstellingen realiseren. Midden door dit retentiegebied komt een verhoogd wandelpad te liggen. Besef en beleving van water, een aspect dat eeuwenlang belangrijk was in het gebied van de buitenplaats, wordt zo opnieuw ervaren. De bestaande sloten zullen worden aangepast zodat het water langer in het gebied wordt vastgehouden. De historische beekloop, de Fonteinbeek, die in vroegere tijden de stadsgrachten voedde wordt in ere hersteld. De bronvijver wordt uitgediept en weer duidelijke zichtbaar en beleefbaar. Door aanpassing en ontkoppeling van de bermsloten wordt tevens voorkomen dat schoon water dat van de Tankenberg komt rechtstreeks in het gemeentelijk riool loopt maar op natuurlijke wijze wordt opgevangen en geborgen. (Ook het schone water van de bronvijver loopt momenteel rechtstreeks het riool in).

Recreatie – Educatie

De Hulst wordt toegankelijk voor wandelaars en natuurliefhebbers. Een stukje oud Oldenzaal wordt in ere hersteld en de maatregelen versterken de oostelijke entree en het uitloopgebied van de stad. Er komen meerdere ingangen voor het park en er ontstaat een compleet wandelnetwerk. Het gebied wordt tevens een “stepping stone” voor recreanten naar het achterliggende gebied van de Tankenberg en het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Zowel de natuurweiden, het water en de bossen op de buitenplaats zijn uitstekend geschikt om te gebruiken voor natuureducatie ten behoeve van het Oldenzaalse onderwijs. Er is volop gelegenheid om hiervan gebruik te maken op een steenworp afstand van de onderwijsinstellingen. Voor Oldenzaalse clubs en verenigingen is er de mogelijkheid om op de buitenplaats passende activiteiten te organiseren.

Economische drager en duurzaamheid

De economische drager voor de buitenplaats is de nieuwbouw op de plek van de voormalige nutstuinen. Hier komen Villa-Appartementen die de realisatie van de herstelplannen mogelijk maken. Het ontwerp van de nieuwbouw is van architect Egbert Hoogenberk van Harmonische Architectuur te Voorstonden. In een zorgvuldige procedure met betrokkenheid van o.a. de gemeente Oldenzaal, De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en het Oversticht.