Fonteinbeek in ere hersteld

Het gaat om de aanleg van een ondiep (slenkachtig) beektracé, het aankoppelen van de bronvijver op het nieuwe beektracé (incl. afkoppelen van de slenk naar de bermsloot) en de aanleg van een retentiegebied. Tevens is het gewenst om de diepe bermsloot langs de Bentheimerstraat te verondiepen. Of dit haalbaar is, moet nog worden besproken met de Provincie Overijssel.

Effecten/consequenties

Het plan draagt bij aan de bestrijding van verdroging op de stuwwal van (Landgoederen) Oldenzaal. Door de maatregelen kunnen de botanische waarden op het landgoed zich herstellen. Verder heeft het plan een positief effect op de belasting van het rioolstelsel van de gemeente Oldenzaal aangezien de afvoerpiek vanuit het landgoed wordt afgevlakt. Tevens leidt het plan tot het herstel van de zichtbaarheid van water in het buitengebied van de gemeente Oldenzaal.