INLEIDING

In 1916 liet Joan Gelderman het huidige landhuis bouwen en begon de bloeiperiode van landgoed De Hulst, waarop een parkachtig bosgebied, weilanden, Engelse tuin, moestuin, koetshuis met paarden, gazon, vijver en tennisbaan. Tijdens de oorlogsjaren bewoonden de Duitse bezetters het landhuis. In 1975 is Joan Gelderman op 98-jarige leeftijd overleden en werd de buitenplaats verkocht.
Het landgoed raakte langzaam in verval. Sinds 2000 is De Hulst eigendom van de familie Smellink. De nieuwe eigenaren hebben het landhuis gerenoveerd en zijn begonnen met herstel van het park.

Het ontbreken van een goed economisch draagvlak op de buitenplaats zelf vormt een bedreiging voor het voortbestaan van de aanwezige waarden en een belemmering voor het benutten van de potenties van de Hulst.
Het behoud is thans volledig afhankelijk van extern gegenereerde financiële middelen, waardoor het voorbestaan van de Hulst als eenheid en het behoud en ontwikkeling van specifieke waarden sterk afhankelijk zijn van externe factoren.
Het herstel en de toekomstige ontwikkeling van De Hulst zijn gericht op behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden.
Binnen dat kader worden de natuurwaarden verder ontwikkeld en de aanwezige potenties benut.
Het bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen, SB4 te Wageningen, heeft in opdracht van de gemeente Oldenzaal een ontwikkelingsvisie opgesteld waarin de aanwezige waarden zijn geïnventariseerd en beoordeeld en vervolgens de ontwikkelingsmogelijkheden zijn aangegeven die leiden tot duurzame instandhouding van de buitenplaats.
Voor duurzaam behoud van de buitenplaats, voor de ontwikkeling van de aanwezige waarden en het benutten van de potenties zal er op De Hulst een economische drager in de vorm van nieuwbouw van 8 (zorg) woningen onstaan op de voormalige nutstuinen.
Zo wordt bereikt dat de enige buitenplaats die de stad Oldenzaal rijk is, niet alleen hersteld wordt, maar ook behouden blijft voor de volgende generaties.
De plannen worden ondersteund door de gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel, Het Oversticht, waterschap Vechtstromen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Het landschapsadviesbureau Sylvester heeft een rapport gemaakt met de mogelijkheden voor natuurontwikkeling op De Hulst.
Tevens worden de mogelijkheden geschetst van De Hulst in recreatief opzicht voor de stad Oldenzaal.
De rapporten gaan tevens in op de mogelijkheden voor educatie, culturele evenementen en het benutten van de potenties op het gebied van de waterhuishouding, waterbeleving en retentie.
Op deze pagina's kunt u een overzicht vinden van het verleden, heden en toekomst van De Hulst.
In de bijlagen vindt u de nodige achtergrondinformatie en u kunt natuurlijk ook reageren met uw vragen, suggesties of opmerkingen.
Wij wensen u veel lees- en kijk plezier.