INVENTARISATIE

Geologie

Het Oost-Twentse landschap is globaal opgebouwd uit stuwwallen, essen, beekdalen en veldgronden. De stad Oldenzaal ligt op de stuwwal die de stroomgebieden van Regge & Dinkel van elkaar scheidt. Uit onderstaande afbeelding blijkt dat De Hulst tot het stroomgebied van de Regge behoort.


Gecomprimeerde doorsnede waaruit blijkt dat de stad Oldenzaal behoort tot het stroomgebied van de Regge.

Het landgoed zelf helt sterk westwaarts en de weidegronden hellen tevens zuidwaarts. Het hoogteverschil van oost naar west bedraagt 14 meter. Een geomorfologische kaart toont bodemopbouw en reliëf in beeld en verschaft derhalve veel inzicht in het basispatroon van het landschap. De stuwwal Ootmarsum en de stuwwal Oldenzaal zijn ooit een geologische eenheid geweest. Hieraan kwam een einde toen een honderden meters dikke ijslob gedurende de laatste ijstijd vanuit de Dinkelvallei de stuwwal ter hoogte van het kanaal Almelo-Nordhorn heeft doorbroken en daarmee de "Slenk van Rossum" heeft gecreerd. Het materiaal dat ooit ter hoogte van het Ageler- en Voltherbroek opgestuwd heeft gelegen, is toen met een bocht naar het zuiden van Enschede (Eschmarke) getransporteerd. Staande op de Kuiperberg in Ootmarsum is de slenk van Rossum goed te ervaren, waarbij nog net de punt van de kerktoren van Rossum zichtbaar is in het dal. Verder zuidwaarts staat de Plechelmus vervolgens weer hoog op de stuwwal van Oldenzaal. Gezien de geomorfologische en landschapsecologische verwantschap is het plausibel (specifieke) milieus rond Ootmarsum en Oldenzaal met elkaar te vergelijken.


Fragment geomorfologische kaart. Het rode gedeelte is (hoge) stuwwal. De binnenstad van Oldenzaal en Berghuizen liggen op de stuwwal. De wijken Graven es en De Thij (in het gele gebied) behoren niet meer tot het stuwwalgebied en liggen lager tov. N.A.P.